image_pdfimage_print

Czym jest tytuł EUR ING?

Tytuł EUR ING jest tytułem zawodowym, przyznawanym przez Europejską Federację Narodowych Stowarzyszeń Inżynierskich (FEANI) z siedzibą w Brukseli, która prowadzi rejestr Inżynierów Europejskich. Celem prowadzonego Rejestru jest ułatwiane wzajemnego uznawania kwalifikacji zawodowych inżynierów europejskich oraz sprzyjanie swobodnemu przepływowi inżynierów w Europie i Świecie. Stanowi on potwierdzenie posiadanego doświadczenia w aplikacji wiedzy uniwersyteckiej i specjalistycznej do inżynierskiej praktyki zawodowej.

Tytuł ten zwany jest również „inżynierskim doktoratem”.

 

Informacje o FEANI

Rok utworzenia: 1951

Siedziba: Bruksela (do maja 1997 r.: Paryż)

Charakter organizacji:

Federacja zrzeszaj±ca zawodowe stowarzyszenia inżynierów, aktualnie z 35 krajów, po jednym z każdego kraju. Narodowe organizacje członkowskie (Członkowie Narodowi) stanowi± tzw. Narodowe Komitety FEANI.

Zdaniem Komisji Europejskiej: „… wpis do rejestru FEANI wskazuje, że inżynier osiągnął określony poziom umiejętności zawodowych, poświadczonych przez kompetentne gremia inżynierskie na szczeblu narodowym i europejskim” (Official Journal of the European Communities, Volume 37, 26 September 1994, No C 268/38).

Naczelna Organizacja Techniczna w szczegółach o EUR ING:

Poniższy artykuł zacytowano ze strony internetowej Naczelnej Organizacji Technicznej (24.07.2015 r.).Aktualne informacje dostępne wył±cznie na stronie eNOT.pl.
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Praktyczne znaczenie tytułu EUR INGTytuł EUR ING to:

 • gwarancja poziomu wykształcenia i kwalifikacji zawodowych inżyniera zgodnie ze standardami europejskimi,
 • nobilitacja zawodowa – przynależność do wybranej elity Inżynierów Europejskich;
 • utwierdzenie się inżyniera w przekonaniu, że jest on dobrym inżynierem o
  kwalifikacjach zawodowych na wysokim poziomie europejskim;
 • podniesienie prestiżu polskich firm zatrudniaj±cych inżynierów z tytułem EUR ING w kontaktach z partnerami zagranicznymi;
 • swego rodzaju „paszport” oraz lepszy start do wykonywania zawodu na stanowiskach inżynierskich w kraju i za granicą;
 • możliwość zatrudnienia za granic± na stanowisku inżyniera bez nostryfikacji dyplomu;
 • obecność w zamkniętej grupie Euroinżynierów na portalu LinkedIn z informacjami dostępnymi potencjalnym pracodawcom.

O tytuł EUR ING mog± ubiegać się WYŁˇCZNIE INŻYNIEROWIE CZYNNI ZAWODOWO, zrzeszeni w narodowych organizacjach członkowskich FEANI, którzy:

 • ukończyli uczelnię techniczną i kierunek studiów dziennych (i posiadaj± dyplom
  ukończenia tychże studiów), znajdujących się w INDEKSIE FEANI;
 • posiadaj± odpowiednie, udokumentowane doświadczenie inżynierskie (wynoszące łącznie z nominalnym czasem trwania studiów minimum 7 lat);
  zawodowe doświadczenie inżynierskie – praca na stanowiskach inżynierskich oraz posiadanie odpowiedniego dorobku w zawodzie inżyniera (sama praca dydaktyczna w uczelni – asystenta, nauczyciela
  akademickiego nie jest uważana przez FEANI za pracę inżyniera);
 • wykazuje się czynną znajomością przynajmniej jednego z języków FEANI (angielskiego, francuskiego lub niemieckiego);
 • zobowiązuje się do przestrzegania Kodeksu Etycznego FEANI – treść dostępna do pobrania.

Indeks FEANI

Jest to wykaz wszystkich akredytowanych przez FEANI uczelni technicznych i kierunków studiów inżynierskich i nadawanych przez nie tytułów.
Aktualnie INDEKS FEANI obejmuje 32 kraje członkowskie tej organizacji.

Na stronie FEANI znajduje się aktualny indeks uczelni i kierunków studiów: FEANI INDEX

Według stanu na dzień 30 kwietnia 2015 r. tytuł EUR ING posiada 341 polskich inżynierów, członków stowarzyszeń naukowo-technicznych zrzeszonych w Federacji NOT:

 

 • PZITB – 89 osób,
 • SIMP – 62 osób,
 • SEP – 49 osób,
 • PZITS – 34 osób,
 • SITK – 25 osób,
 • SITPNiG – 19 osób,
 • STPwWB – 20 osób,
 • SITPChem i SITPH – po 9 osób,
 • SITSpoż. – 7 osób,
 • SITWiM – 4 osoby,
 • SITG – 3 osoby,
 • SGP – 2 osoby,
 • SITR, STOP, SWP, TEST-Q – po 1 osobie,oraz osoby deklaruj±ce przynależność do więcej niż jednego stowarzyszenia:
 • PZITS/SITPNiG – 3 osoby,
 • SIMP/SEP i SITG/PZITS – po 1 osobie.

Podstawowe wymogi stawiane kandydatom do tytułu EUR ING

Inżynier ubiegaj±cy się o tytuł EUR ING musi spełniać następuj±ce, podstawowe warunki określone przez FEANI:

 1.  Legitymować się dyplomem ukończenia uczelni i kierunku inżynierskich studiów stacjonarnych, które zawarte są w INDEKSIE FEANI

  , lub w bazie:
  EUR-ACE Labelled Engineering Degree Programmes
  ;(FEANI nie zaakceptowała w polskich uczelniach takich kierunków studiów jak Architektura i Urbanistyka, Organizacja i Zarz±dzanie, Marketing, gdyż nie spełniaj± one wymogów programowych FEANI. W zwi±zku z tym, ich absolwenci nie mog± ubiegać się o tytuł EUR ING);
 2. Posiadać minimum 2 lata pracy zawodowej na stanowisku inżynierskim w przypadku ukończenia studiów 5-letnich, przy studiach krótszych – staż pracy musi być odpowiednio dłuższy;
 3. Całość tzw. formacji inżyniera (studia + zawodowe doświadczenie inżynierskie) nie może być krótsza niż 7 lat;
 4. Być członkiem jednego ze stowarzyszeń naukowo-technicznych zrzeszonych w FSNT NOT
  (Osoby
  nie posiadaj±ce takiego członkostwa powinny je uzyskać przed ubieganiem się o tytuł EUR ING. Brak członkostwa uniemożliwia wyst±pienie o tytuł „Inżynier Europejski” – EUR ING);
 5. Posiadać czynną znajomość przynajmniej jednego z języków oficjalnych FEANI (angielskiego, francuskiego lub niemieckiego);
 6. Uiścić opłatę rejestracyjną.

FEANI nie określa górnej granicy wieku kandydata do tytułu EUR ING, jednakże MUSI ON BYĆ CZYNNY ZAWODOWO.

Informacji nt. tytułu EUR ING udziela sekretariat Polskiego Komitetu Narodowego ds. FEANI i ds. Rejestru FEANI
Sprawę prowadzi: Sebastian Lalka

Sekcja Projektów i Współpracy Zewnętrznej FSNT NOT
tel.: 22 336 12 79
e-mail: sebastian.lalka@not.org.pl

adres: 00-043 Warszawa, ul. Czackiego 3/5

 

Procedura aplikacyjna (aplikacja „papierowa”):

 1.  Przesłanie przez kandydata elektronicznych kopii wymaganych dokumentów:
 • wypełniony formularz aplikacyjny,
 • dokumenty potwierdzaj±ce edukację: ¶wiadectwo maturalne i dyplom ukończenia studiów wyższych,
 • CV w języku polskim i jednym z języków FEANI,
 • dokument Professional Engineering Experience
 • świadectwa pracy i zaświadczenie od obecnego pracodawcy,
 • legitymacja członka stowarzyszenia zrzeszonego w FSNT-NOT,
 • opłaty rejestracyjnej;
 • Weryfikacja dokumentacji przez Sekretariat Komitetu Narodowego ds. FEANI;
 • Wprowadzenie ewentualnych poprawek do dokumentacji;
 • Przesłanie kopii pełnej dokumentacji i zdjęcia w wersji papierowej do Sekretariatu Komitetu Narodowego ds. FEANI;
 • Kontrola nadesłanej dokumentacji przez Komitetu Narodowego ds. FEANI;
 • Ocena dokumentów aplikacyjnych przez European Monitoring Committee (EMC) i przyznanie certyfikatu.
Instrukcja wypełniania formularza wniosku FEANI o tytuł EUR ING Formularz musi być wypełniony na komputerze w jednym z języków FEANI, poza niektórymi wpisami w języku polskim – vide niniejsza instrukcja.

Formularze wypełnione niezgodnie z instrukcj± będ± zwracane. Instrukcja została opracowana wg wytycznych FEANI.

 1. Rubryka „1” WYKSZTAŁCENIE ¦REDNIE
  Należy podać w JĘZYKU POLSKIM nazwę świadectwa ukończenia szkoły średniej, typ szkoły średniej oraz rok jej ukończenia:

  • świadectwo Maturalne, Liceum Ogólnokształcące, 1972
  • świadectwo Maturalne, Technikum Zawodowe, 1972 –  w przypadku ukończenia technikum (bez podawania branży),
 2. Rubryka „2” – WYKSZTAŁCENIE WYŻSZE W DZIEDZINIE TECHNIKI
  Należy podać nazwę uczelni w JĘZYKU POLSKIM zgodnie z zapisem w INDEKSIE FEANI (np. Politechnika Warszawska, Warszawa)

  • „Dziedzina” – należy podać nazwę kierunku studiów (nie mylić z wydziałem, specjalności czy specjalizację) w języku angielskim (np. „Mechanical Engineering and Machine-Building”) bez względu na język formularza – podana nazwa musi być zgodna z zapisem w INDEKSIE FEANI), „
  • „Data” – należy podać pełn± datę z dyplomu akademickiego, tj. datę zdania egzaminu dyplomowego – (np. 1981.06.15 lub 15. 6.1981 lub 15/6/1981),
  • „Tytuł akademicki” – należy podać w JĘZYKU POLSKIM zgodnie z zapisem w INDEKSIE FEANI (np. „Magister Inżynier”, „Inżynier”)
  • „Skrót” – podać skrót tytułu akademickiego w JĘZYKU POLSKIM (np. „Mgr Inż.”, „Inż.”)
  • „Studia od… do ….” – podać miesiąc i rok rozpoczęcia i ukończenia
   studiów (np. 10/72-06/77); prosimy wpisywać jedynie dwie ostatnie cyfry
   roku.
 3. Rubryka „3”: PRZYPADKI SPECJALNE – WYKSZTAŁCENIE TECHNICZNE INNE OD RUBRYKI „2”
  Podać dane dot. wykształcenia technicznego uzyskanego po wykształceniu średnim

  • należy podać nazwę kierunku studiów,
  • „Studia od …. do ….” – podać miesiąc i rok rozpoczęcia i ukończenia
   studiów (np. 10/78 -06/83); prosimy wpisywać jedynie dwie ostatnie cyfry
   roku.
  • Uzyskane Tytuły, opis oraz nazwę instytucji, która nadała tytuł
 4. Rubryka „4” „ZAWODOWE DO¦WIADCZENIE INŻYNIERSKIE
  należy załączyć pisemny opis posiadanego zawodowego doświadczenia
  inżynierskiego w JEDNYM Z JĘZYKÓW FEANI. Należy podać szczegóły dot.
  pracodawców, zajmowanych stanowisk i czasookresu ich trwania. Charakter
  pracy i zajmowane stanowiska kandydata muszą być opisane w taki sposób,
  aby można było ocenić czy kandydat osiągnął wystarczający poziom
  istotnego zawodowego doświadczenia inżynierskiego.

  • Objętość wymaganego dokumentu – 1-2 strony formatu A4.
  • Dane te muszą być potwierdzone zaświadczeniami od pracodawców.
 5. Rubryka „5” – TYTUŁ ZAWODOWY

  • prosimy nie wypełniać; nie dotyczy polskich przypadków.
 6. Rubryka „6” – POŚWIADCZENIE PRZEZ KANDYDATAdotyczy stwierdzenia czy
  kandydat ubiega się o tytuł EUR ING czy tylko o rejestrację na podstawie
  wykształcenia, jak również zobowi±zania do przestrzegania Kodeksu
  Etycznego FEANI (stanowi on zał±cznik do niniejszych informacji).

  Prosimy nie zapomnieć o umieszczeniu swojego podpisu oraz daty.

 7. PROSIMY NIE WYPEŁNIAĆ RUBRYK „8” i „9” -przeznaczone są wyłącznie do użytku służbowego. 

UWAGA:
Oryginał
formularza wniosku o tytuł EUR ING musi być wydrukowany na kolorowej
drukarce. Na pierwszej stronie formularza należy nakleić zdjęcie.
Prosimy nie zszywać, nie dziurkować, nie bindować i nie oprawiać
formularza wniosku i załączników.

REJESTRACJA JAKO EUR ING JEST PŁATNA

Opłatę
rejestracyjn± w wysokości stanowi±cej w 2015 r. równowartość 280 EUR w
złotych (wg tabeli kursów średnich waluty krajowej obowiązujących w NBP w
dniu wpłaty ) należy przekazać na konto FSNT NOT w:

BANK PEKAO S.A. w Warszawie
Nr 15 1240 6247 1111 0000 4977 9251

z adnotacj± „INŻYNIER EUROPEJSKI”, a kserokopię dowodu wpłaty zał±czyć do formularza wniosku.

Wypełnione formularze należy kierować na adres:

Federacja Stowarzyszeń Naukowo – Technicznych NOT
Sekcja Projektów i Współpracy Zewnętrznej
Sekretariat Polskiego Komitetu Narodowego ds. FEANI
ul. Czackiego 3/5
00-043 Warszawa

dodano: Pi±tek, 15/05/2015 12:53
przez: Daniel ¦wierżewski
ostatnia aktualizacja: Sobota, 06/06/2015 12:34

 

Przewodnik po rejestrze EUR ING

Udostępniony został przewodnik po Rejestrze EUR ING, z którym zapoznać się można tutaj:

GUIDE TO THE FEANI EUR ING REGISTER.