KARKOWSKA
Hanka Maria

(1934)

doc. dr inż. elektronik, specjalność miernictwo elektroniczne, konstrukcja aparatury pomiarowej i medycznej, pracownik naukowo-dydaktyczny w Politechnice Wrocławskiej

Urodziła się 25.11.1934 r. w Kobylinie w województwie poznańskim. W 1951 r. ukończyła Liceum Ogólnokształcące w Krotoszynie i rozpoczęła studia na Wydziale Łączności Politechniki Wrocławskiej. W lutym 1957 r. uzyskała stopień magistra inżyniera łączności. Od 1. marca 1957 r. została zatrudniona w Katedrze Miernictwa Elektronicznego na stanowisku asystenta. W 1964 r. uzyskała stopień doktora nauk technicznych, a w 1971 r. została powołana na stanowisko docenta w Instytucie Metrologii Elektrycznej Politechniki Wrocławskiej.

Jej działalność naukowa i dydaktyczna obejmuje metrologię, konstrukcję aparatury elektronicznej i systemów pomiarowo-diagnostycznych, ze szczególnym ukierunkowaniem na zastosowania medyczne. Jest autorką 40 publikacji, współautorką 2 książek, w tym „Cyfrowe systemy pomiarowe”, które zostały wyróżnione nagrodą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w 1980 r. Do 1982 r. była związana z Wydziałem Elektroniki, a od 1980 r. przeniosła się na Wydział Podstawowych Problemów Techniki, w związku z powierzeniem jej funkcji zorganizowania interdyscyplinarnej specjalności Inżynieria Biomedyczna. Została kierownikiem tej specjalności do czasu przejścia na emeryturę w 2003 r., a w latach 1981-1990 pełniła funkcję prodziekana. W latach 1990-2003 pełniła funkcję kierownika Wydziałowego Zakładu Pomiarowej i Medycznej Aparatury Elektronicznej. W zakresie działalności dydaktycznej prowadziła wszystkie rodzaje zajęć dydaktycznych: wykłady, seminaria, laboratoria, projekty w zakresie miernictwa elektronicznego, konstrukcji aparatury pomiarowej oraz aparatury medycznej dla studentów Wydziałów: Elektrycznego, Elektroniki, Podstawowych Problemów Techniki oraz Mechanicznego. Ponadto prowadziła wykłady na studiach podyplomowych dla nauczycieli. Jest promotorem kilkudziesięciu prac dyplomowych oraz 2 prac doktorskich. W latach 1981-2002 była przewodniczącą komisji egzaminów dyplomowych dla specjalności Inżynieria Biomedyczna oraz przewodniczącą Komisji Programowej.

Jest członkiem: Stowarzyszenia Elektryków Polskich (od 1971 r.), Polskiego Towarzystwa Fizyki Medycznej, Polskiego Towarzystwa Historii Techniki i Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej.

W 1990 r. została wybrana do Komitetu Metrologii i Aparatury Naukowej Polskiej Akademii Nauk, gdzie w latach 1994-2003 pełniła funkcję sekretarza naukowego komitetu oraz redaktora działowego i sekretarza naukowego (1994-2002) kwartalnika Metrologia i Systemy Pomiarowe; od 2002 r. kwartalnik wydawany jest w języku angielskim i nosi nazwę Metrology and Measurement Systems.

W Stowarzyszeniu Elektryków Polskich jest członkiem zarządu koła nr 70 od 1987 r., od 1990 r. - członkiem Sądu Koleżeńskiego Oddziału Wrocławskiego, a od 2000 r. - przewodniczącą Sądu. W czasie działalności zawodowej została nagradzana wielokrotnie nagrodami Rektora Politechniki Wrocławskiej, a w 1990 r. - nagrodą Senatu Politechniki Wrocławskiej za szczególne osiągnięcia w dziedzinie dydaktyki; dwukrotnie otrzymała także nagrodę Ministra Szkolnictwa Wyższego i Nauki (1976 i 1980).

Za działalność zawodową i stowarzyszeniową została uhonorowana: Złotym Krzyżem Zasługi (1978), Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1987), Złotą Odznaką Politechniki Wrocławskiej (1974), Srebrną (1985) i Złotą Odznaką Honorową SEP (1994), Złotą Odznaką Honorową NOT (2002), Zasłużony Senior SEP (2006), Medalem im. prof. K. Idaszewskiego (2006), Medalem Pamiątkowym NOT oraz Medalem 90-lecia SEP (2008).

Hanka Karkowska

Słownik Biograficzny Zasłużonych Elektryków Wrocławskich (wydanie zbiorcze 1997-2014)

(C) Oddział Wrocławski Stowarzyszenia Elektryków Polskich - marzec 2014
Wydruk biogramu